top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Indoor Action VOF

 

Artikel 1.            Definities

1.1.       In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.           Indoor Action: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Indoor Action VOF gevestigd aan de Boekhorstenstraat 75 te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09090083;

b.           lidmaatschap: het lidmaatschap dat het lid bij Indoor Action heeft afgesloten;

c.           lid: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een lidmaatschap bij Indoor Action heeft afgesloten of bij Indoor Action wenst af te sluiten;

d.           website: de website www.indooraction.nl waarop het lid zich kan inschrijven bij Indoor Action;

e.           Indoor Action app: de applicatie van Indoor Action die het lid kan downloaden;

f.            Sportcentrum: het sportcentrum van Indoor Action.

 

Artikel 2.            Algemeen

2.1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder afgesloten lidmaatschap.

2.2.       Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

2.3.       Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, dan blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op het lidmaatschap van kracht.

2.4.       Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Indoor Action vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

2.5.       Indien Indoor Action niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Indoor Action in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

2.6.       Indoor Action heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op het lidmaatschap van toepassing te verklaren. Het lid wordt via de e- mail van de gewijzigde algemene voorwaarden in kennis gesteld. Indien de wijziging nadelig is voor het lid, dan heeft het lid het recht het lidmaatschap op te zeggen tegen de dag waarop de gewijzigde algemene voorwaarden in werking treden.

2.7.       Alle tegoeden, zoals het bartegoed en reeds voldaan lidmaatschapsgeld zijn nimmer in te wisselen of uit te betalen in geld.

 

Artikel 3.            Aanbod

3.1.       Het aanbod van Indoor Action is vrijblijvend.

3.2.       Aanbiedingen of speciale acties gelden niet automatisch voor toekomstige lidmaatschappen.

3.3.       Kennelijke fouten of vergissingen in publicaties, e-mailberichten of op de website binden Indoor Action niet.

3.4.       Vermelde tarieven zijn inclusief btw.

 

Artikel 4.            Afsluiten van het lidmaatschap en intake

4.1.       Het lidmaatschap is afgesloten op het moment dat:

a.           Het lid het inschrijfformulier op de website heeft ingevuld en heeft ingestuurd, OF;

b.           Het lid zich heeft ingeschreven middels een IPad in het sportcentrum.

4.2.       Het lidmaatschap kan pas afgesloten worden nadat het lid heeft aangeklikt akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

4.3.       Na de inschrijving stuurt Indoor Action het lid via de e-mail een bevestiging. Heeft het lid geen bevestigingse-mail ontvangen, dan dient het lid contact op te nemen met Indoor Action.

4.4.       Indien daar om gevraagd wordt, dient het lid zich bij de inschrijving te identificeren middels paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De minimale leeftijd voor inschrijving is 15 jaar. Er wordt vanuit gegaan dat een minderjarige toestemming heeft van de ouders of voogd. Indien een ouder of voogd bezwaar heeft, dient diegene schriftelijk of via de e-mail bezwaar te maken bij de administratie.

4.5.       Ten behoeve van de toegangscontrole gaat het lid ermee akkoord dat er een foto wordt opgenomen in de ledenadministratie.

4.6.       Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.

4.7.       Een eerste intake bij inschrijving is verplicht. Let wel, zonder uitvoer van deze intake zal het lidmaatschap altijd van start gaan op de gekozen datum.

4.8.       Alle lidmaatschappen zijn flexibel, d.w.z. dat het lid binnen de openingstijden van het sportcentrum zelf mag bepalen wanneer en welke sportactiviteit hij gaat volgen. Tenzij het lid een 1 x per week lidmaatschap of een Strippenkaart heeft afgesloten, dan zijn het aantal bezoeken beperkt gelang het gekozen lidmaatschap of Strippenkaart.

4.9.       Toegang tot het centrum wordt verkregen middels de scanfunctie in de Indoor Action Admin app. Zie artikel 15.3.

 

Artikel 5.            Herroepingsrecht

5.1.       Het lid heeft het recht het lidmaatschap binnen 14 dagen na het afsluiten van het lidmaatschap te ontbinden.

5.2.       Wil het lid gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient het lid dat binnen 14 dagen na het afsluiten van het lidmaatschap uitdrukkelijk via de e-mail aan Indoor Action kenbaar te maken.

5.3.       Indoor Action zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat het lid een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de eventueel reeds betaalde kosten aan het lid terugbetalen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van het lid reeds in de ontbindingsperiode een aanvang is gemaakt met de uitvoering van het lidmaatschap. In een dergelijk geval dient het lid de prijs voor het lidmaatschap te betalen, betaling geschied per betaalperiode.

 

Artikel 6.            Looptijd, verlenging en opzegging

6.1.       Het lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode of voor onbepaalde tijd. Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd wordt aangeduid met “FLEX lidmaatschap”.

6.2.       Het FLEX lidmaatschap kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

6.3.       Het lidmaatschap dat voor een bepaalde periode is aangegaan wordt na het verstrijken van de looptijd automatisch omgezet in een FLEX lidmaatschap, tenzij het lidmaatschap overeenkomstig artikel 6.4 is opgezegd.

6.4.       Het lid kan het lidmaatschap voor een bepaalde periode tegen het einde van de looptijd opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken.

6.5.       Opzegging dient middels het beëindigingsformulier te geschieden op de website www.indooraction.nl.

6.6.       Bij de verlenging van een lidmaatschap gelden dezelfde tarieven, tenzij artikel 10.2 van toepassing.

6.7.       Bovenstaande artikelen 6.1 t/m 6.6 zijn niet van toepassing op de Strippenkaart.

6.8.       Een Strippenkaart is per Strip 1 maand geldig van de ingangsdatum. (bijv. 10 Strippen = 10 maanden)

6.9.       Restitutie van niet gebruikte Strippen is in geen geval mogelijk.

 

Artikel 7.            Tussentijdse beëindiging

7.1.       Het lidmaatschap tussentijds beëindigen is enkel in twee gevallen mogelijk:

a.           Op medische gronden OF;

b.           Bij het verhuizen buiten een straal van 15 km van het sportcentrum m.u.v. actieabonnementen.

In beide gevallen is een bewijs vereist en blijft de opzegtermijn van 4 weken gelden.

 

Artikel 8.            Tijdelijk opschorten

8.1.       In geval van letsel, ziekte, operatie of een langdurige blessure kan na schriftelijke of elektronische toestemming van Indoor Action het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. Het tijdelijk stopzetten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht en is alleen mogelijk met het invoeren van een einddatum. De einddatum van het lidmaatschap wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting.

 

Artikel 9.            Prijswijzigingen

9.1.       Indoor Action is gerechtigd elk kalenderjaar haar lidmaatschapsprijzen te indexeren en eventueel te verhogen. Het lid wordt schriftelijk of via de e-mail ruim van tevoren van een tariefwijziging in kennis gesteld.

9.2.       Indien het tarief wordt verhoogd, dan heeft het lid het recht het lidmaatschap (tussentijds) op te zeggen tegen de dag waarop de tariefwijziging in werking treedt.

 

Artikel 10.          Studentenlidmaatschap

10.1.     Indien het lid onder de 30 jaar is en een voltijd volgt, dan kan het in aanmerking komen voor een studentenlidmaatschap. Indoor Action vraagt hiervoor een bewijs van inschrijving.

10.2.     De maximale periode van het studentenlidmaatschap is ongeacht de gekozen lidmaatschapsvorm per studiejaar. Na elke studiejaar (1 september) zal het lidmaatschap automatisch worden omgezet naar het FLEX lidmaatschap, tenzij het lid voor aanvang van het volgende studiejaar (1 september) aantoont dat het lid nog steeds voldoet aan de voorwaarden van het studentenlidmaatschap. Het lid is hier zelf verantwoordelijk voor.

10.3.     Elk schooljaar dient het lid voor 1 september een nieuw bewijs van studie aan te tonen. Het lid is hier zelf verantwoordelijk voor. Indien voor 1 september niet is aangetoond dat het lid nog steeds aan de voorwaarden voldoet, dan zal het lidmaatschap automatisch omgezet worden naar het FLEX lidmaatschap.

 

Artikel 11.          Groepskorting

11.1.     Het lid kan in aanmerking komen voor groepskorting onder bepaalde voorwaarden. Deze korting wordt gegeven aan groepen vanaf 4 personen. Hiervoor geldt een speciaal tarief. De voorwaarden zijn gelijk aan het FLEX lidmaatschap bij Indoor Action, dus inclusief alle faciliteiten. Een groep kan bestaan uit familie (wonend op hetzelfde adres), leden van dezelfde (sport)vereniging of collega’s van hetzelfde bedrijf. De groep wordt vertegenwoordigd door 1 persoon, zijnde of het gezinshoofd bij een familie, of de voorzitter of penningmeester van de (sport)vereniging of de HR-manager van hetzelfde bedrijf.

11.2.     Dit lidmaatschap kent een afgesproken contractduur van 4 weken, wat ingaat vanaf het moment dat minimaal 4 personen van de groep de overeenkomst hebben ondertekend en de contactpersoon toestemming heeft gegeven. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij het lidmaatschap tegen het einde van de looptijd is opgezegd met een opzegtermijn van 4 weken. Het groepslidmaatschap voor onbepaalde tijd kan te allen tijde opgezegd worden en met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken. Aanmelding kan alleen op vertoon van een bewijs dat het lid onderdeel uitmaakt van de groep. De betaling gaat individueel.

 

Artikel 12.          Verplichtingen van het lid

12.1.     De gegevens en informatie die het lid aan Indoor Action verstrekt dienen volledig te zijn en geen onjuistheden en/of onwaarheden te bevatten.

12.2.     Indien het lid verhuist, dan dient het lid zo spoedig mogelijk zijn nieuwe adres aan Indoor Action door te geven.

12.3.     Bij lichamelijke klachten is het lid zelf verantwoordelijk voor het consulteren van zijn huisarts of fysiotherapeut, voordat hij een training (programma) start

12.4.     Het lid dient het sporten te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan het lid redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voortzetting van het sporten schadelijk voor zijn gezondheid kan zijn.

12.5.     Het lid is zich ervan bewust dat door het sporten in het sportcentrum blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Indoor Action.

 

Artikel 13.          Betaling

13.1.     De betaling geschiedt via automatische incasso. Per afgesproken betaalperiode wordt het lidmaatschapsgeld afgeschreven van de door het lid opgegeven IBAN nummer.

13.2.     Bij een niet tijdig ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of stornering, ontvangt het lid via de e-mail een herinnering waarbij het lid zelf het verschuldigde bedrag kan overmaken. Hiervoor worden direct €2,50 storneringskosten in rekening gebracht.

13.3.     Als het lid een betalingsachterstand heeft en het lid wenst toegang tot het sportcentrum, dan wordt het lid in kennis gesteld van de betalingsachterstand en kan het lid het verschuldigde bedrag pinnen aan de balie van het sportcentrum.

13.4.     Toegang tot het sportcentrum kan worden geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

13.5.     Indien Indoor Action over dient te gaan tot overdracht van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

13.6.     Restitutie van reeds betaald lidmaatschapsgelden is in geen geval mogelijk.

 

Artikel 14.          Openingstijden en wijzigingen

14.1.     De openingstijden van het sportcentrum staan op de website.

14.2.     Indoor Action behoudt zich het recht voor om het lesrooster, de openings- en sluitingstijden te wijzigen.

 

Artikel 15.          Mobiele applicaties

15.1.     Indoor Action maakt gebruik van 2 applicaties. Met het aangaan van de overeenkomst geeft het lid automatisch akkoord op het gebruik van beide apps.

15.2.     De “Indoor Action” app is een integraal onderdeel van de sportbeleving bij Indoor Action. Lessen worden hierin geboekt, fitness schema’s zijn hierin oproepbaar en de meet- en weeggegevens van het lid worden hierin opgeslagen. Ook wordt er via de Indoor Action app belangrijke informatie omtrent lessen, challenges en andere wetenswaardigheden gecommuniceerd.

15.3.     De “Indoor Action Admin” app dient gebruikt te worden om toegang tot het centrum te verkrijgen. Verder kunnen hier betalingen via iDeal in gedaan worden en kan het lid zijn of haar gegevens en lidmaatschap inzien.

 

Artikel 16.          Groepslessen

16.1.     In het lesrooster staan de tijden, dagen, sportactiviteiten en studioruimtes aangegeven. Het reserveren van groepslessen vindt plaats via de Indoor Action app.

16.2.     De docent van de les zal voor aanvang van de les de aanwezigheid van het lid verifiëren. Indien het lid niet aanwezig is in de les, dan ontvangt het lid een bericht via de Indoor Action app om het lid te laten weten dat het lid een les heeft gemist. Na herhaaldelijk missen van lessen kan de mogelijkheid om te reserveren tijdelijk opgeschort worden.

16.3.     Heeft het lid geen smartphone of is er een andere reden waarom het lid de Indoor Action app niet kan gebruiken, dan biedt Indoor Action een alternatief aan voor het maken van een reservering: de MyWellness band. De MyWellness band kan het lid kopen of huren bij Indoor Action. Hiermee kan het lid bij een Unity zuil in het sportcentrum inloggen in de MyWellness omgeving om op die manier een les te boeken.

 

Artikel 17.          Hygiëne en veiligheid

17.1.     Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sportkleding, sportschoenen die niet afgeven en het gebruik van een handdoek verplicht. Fitnessapparatuur en andere toestellen dienen na de training door het lid schoongemaakt te worden.

17.2.     Fitnesstoestellen en/of oefeningen mogen alleen uitgevoerd worden zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld. Het gebruik van de faciliteiten is altijd op eigen risico.

 

Artikel 18.          Kluisjes

18.1.     Gebruik van kluisjes is gratis. De pincodes van de kluisjes worden na 8 uur automatisch gewist. Het is dus niet mogelijk spullen in een kluisje achter te laten.

 

Artikel 19.          Sauna

19.1.     De sauna is voor gemengd gebruik. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat het dragen van (bad)kleding niet toegestaan is. Het gebruik van een schone handdoek en badslippers is verplicht, evenals vooraf douchen. Leden met een huidaandoening en/of open wond mogen géén gebruik maken van de sauna. Scheren, nagels knippen en andere lichaamsverzorging zijn verboden, evenals ongewenste en gewenste intimiteiten. Overtreding van deze regelgeving kan leiden tot directe uitzetting uit het saunalandschap en eventuele beëindiging van het lidmaatschap.

19.2.     Het saunalandschap is dagelijks geopend, voor de actuele openingstijden verwijzen we naar de website www.indooraction.nl.

 

Artikel 20.          Fysiotherapie

20.1.     Indoor Action verhuurt de behandelkamer aan zelfstandige sportmasseurs en fysiotherapeuten. Informatie over tijden en tarieven voor sportmassage en fysiotherapie is verkrijgbaar aan de balie van het sportcentrum. Op geen enkele wijze is Indoor Action verantwoordelijk voor deze service.

 

Artikel 21.          Kindertoezicht

21.1.     Het kindertoezicht is toegankelijk voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Dit betreft geen officiële kinderopvang of peuterspeelzaal. Het is een extra service die Indoor Action biedt, zodat ouders ongestoord kunnen sporten. Reserveren is niet nodig, Indoor Action hanteert geen limiet met betrekking tot het aantal kinderen. Alle kinderen dienen hun voeding gehad te hebben en een schone luier om en bij zich te hebben. De openingstijden staan vermeld op de website. Kinderen mogen maximaal 2 uur in de kinderopvang verblijven.

 

Artikel 22.          Beeldopname

22.1.     In of in de omgeving het sportcentrum kunnen beeldopnames van leden gemaakt worden. Voor meer informatie hierover zie het privacy statement van Indoor Action: https://www.indooraction.nl/privacy-policy.

 

Artikel 23.          Indoor Action cultuur

23.1.     Om de gezellige en informele sfeer bij het sportcentrum te behouden, zijn er huisregels. Deze regels zijn over het algemeen simpel, logisch en goed te verklaren. Wanneer blijkt dat omgangsvormen vervagen, zullen de huisregels aangepast of aangescherpt worden. Indien de algemene voorwaarden (indirect) discriminerend (kunnen) zijn, dient de betrokkene in overleg te treden met de bedrijfsleider van Indoor Action om te zoeken naar een passende oplossing.

Het is niet toegestaan in het sportcentrum:

a.           Vernielingen aan te brengen;

b.           Een ander lid te stalken, lastig te vallen, te mishandelen, seksueel te intimideren, te bedreigen, een onveilig gevoel te geven, te discrimineren, te beledigen of lang aan te staren;

c.           Te sissen of andere geluiden te maken naar een lid;

d.           Asociaal gedrag te vertonen;

e.           Luidruchtig te zijn;

f.            Overlast te veroorzaken;

g.           Gedrag te vertonen dat in strijd is met de wet of de goede zeden of dat onhygiënisch is;

h.           Onder invloed te zijn van drank of drugs.

i.            Telefoneren mag alleen in de horecaruimte, berichten (sms’en, appen, etc.) alleen zonder geluid (tril/stil).

23.2.     Consumpties die aan de bar besteld zijn, moeten dezelfde dag betaald worden.

23.3.     Verkoop/handel/ruil en/of andere zaken waar Indoor Action niet van op de hoogte is, is verboden.

23.4.     Het lid dient de Nederlandse of de Engelse taal te begrijpen en te spreken. Deze eis wordt gesteld om:

a.           Misstanden in het sportcentrum te voorkomen;

b.           Ervoor te zorgen dat het lid de instructies en regels van Indoor Action begrijpt;

c.           Ervoor te zorgen dat leden onderling met elkaar kunnen communiceren;

d.           Een veilige sfeer te creëren.

23.5.     I.v.m. de veiligheid raadt Indoor Action het lid aan geen sieraden te dragen tijdens het sporten.

23.6.     Het dragen van een hoofddeksel is niet toegestaan, tenzij het hoofddeksel wordt gedragen voor geloofsovertuiging.

23.7.     Tijdens het sporten dient het lid geschikte sportkleding en schoeisel te dragen.

23.8.     Heren zijn verplicht een T-shirt met mouw te dragen, een singlet of haltershirt is niet toegestaan.

23.9.     In de fitnessruimte is het dragen van slippers of sandalen niet toegestaan, schoeisel dient altijd volledig gesloten te zijn. Het lid dient schoeisel te dragen die aan de onderkant schoon zijn en die niet gebruikt wordt voor buiten.

23.10.   Het lid is verplicht een handdoek bij zich te hebben tijdens alle sportactiviteiten.

23.11.   Tassen, jassen en andere persoonlijke spullen horen thuis in een kluisje. Het is niet toegestaan deze mee te nemen in de studio’s of fitnessruimte.

23.12.   Alleen personeel van Indoor Action mag de licht- en geluidsinstallatie bedienen en deuren of ramen openzetten of dichtdoen.

23.13.   Indoor Action bewaart gevonden voorwerpen en goederen niet langer dan 8 dagen.

23.14.   Huisdieren zijn niet toegestaan.

23.15.   Indien een lid i.v.m. het overtreden van deze algemene voorwaarden en/of van de huisregels van Indoor Action een officiële waarschuwing heeft gekregen en het gedrag van het lid is niet verbeterd, dan kan dat voor Indoor Action een reden zijn om het lidmaatschap te ontbinden.

 

Artikel 24.          Aansprakelijkheid

24.1.     Indoor Action kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.           Een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 26.2;

b.           Enige daad of nalatigheid van het lid, zoals, maar zeker niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en

c.           het negeren van instructies.

24.2.     Indoor Action is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Indoor Action is uitgegaan van door het lid verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

24.3.     Het sporten in het sportcentrum geschiedt geheel op eigen risico. Het lid is persoonlijk aansprakelijk voor alle schade toegebracht aan zichzelf of aan derden tijdens het sporten in het sportcentrum. Indoor Action kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele blessures, verwondingen, botbreuken of ander lichamelijk letsel of geestelijk letsel, die ontstaan is tijdens het sporten in het sportcentrum. De kosten die voortvloeien uit een ongeval of opgelopen letsel tijdens het sporten in het sportcentrum komen geheel voor rekening van het lid, tenzij het ongeval is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Indoor Action.

24.4.     Het lid dient zich te allen tijde te gedragen conform de aanwijzingen en gedragsregels die worden gegeven door Indoor Action. Indien het lid weigert deze aanwijzingen of regels op te volgen, dan is het lid verantwoordelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende schade.

24.5.     Indoor Action kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van het lid in het sportcentrum.

24.6.     Het is mogelijk dat een of meerdere fitnessapparaten tijdelijk buiten gebruik zijn gesteld. Indoor Action kan daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld en het tijdelijk buiten gebruik zijn van een fitnessapparaat geeft het lid niet het recht op enige vorm van compensatie.

24.7.     Indien Indoor Action aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Indoor Action beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Indoor Action gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Indoor Action beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enig dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de maandelijkse vergoeding die het lid betaalt voor het lidmaatschap.

 

Artikel 25.          Overmacht

25.1.     Indoor Action is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder het lidmaatschap indien er sprake is van overmacht.

25.2.     Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, virusinfectie en computervredebreuk door derden, verkeersstoring, weersinvloeden, natuurrampen, internetstoring, stroomstoring, brand, epidemieën, diefstal, overheidsmaatregelen, alsmede iedere andere situatie waarop Indoor Action geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

25.3.     Indien er sprake is van een overmachtssituatie, dan heeft Indoor Action het recht de overeenkomst daarop aan te passen, zonder dat het lid recht heeft op (financiële) compensatie, tenzij de wijziging leidt tot financieel voordeel voor Indoor Action.

 

Artikel 26.          Persoonsgegevens

26.1.     Indoor Action verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Indoor Action kan het lid het privacy statement van Indoor Action raadplegen, hiervoor verwijst Indoor Action het lid naar:

https://www.indooraction.nl/privacy-policy.

26.2.     Voor het privacy statement omtrent de gegevens in het Mywellness account van het lid en de Indoor Action app verwijst Indoor Action het lid naar:

https://mywellness.com/cloud/Terms/Privacy.

26.3.     Voor het privacy statement omtrent de gegevens in het Sportivity account van het lid en de Indoor Action Admin app verwijst Indoor Action het lid naar:

https://www.boss.nl/privacy-sportivity-app/.

 

Artikel 27.          Toepasselijk recht en bevoegde rechter

27.1.     Alle geschillen tussen het lid en Indoor Action zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Indoor Action gevestigd is.

27.2.     Het lid heeft 1 maand de tijd nadat Indoor Action zich schriftelijk jegens het lid op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

 

Artikel 28.          Wijzigingsbeding

28.1.     Indoor Action is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bij wijzigingen wordt de gewijzigde algemene voorwaarden ter hand gesteld en wordt het lid in de gelegenheid gesteld de overeenkomst te ontbinden conform artikel 6:237 onder c BW. Indoor Action informeert het lid minimaal 2 maanden van tevoren over de gewijzigde voorwaarden en de ingangsdatum daarvan. Ontbinding van de overeenkomst door het lid naar aanleiding van de wijzigingen gebeurt met inachtneming van in artikel 6 vermelde opzegtermijn van deze algemene voorwaarden.

bottom of page