top of page

PRIVACY POLICY

Privacy statement Indoor Action VOF  

 

 

Artikel 1. Definities  

1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:  

a. Indoor Action: de gebruiker van dit privacy beleid: Indoor Action VOF gevestigd aan de Boekhorstenstraat 75 te Arnhem, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 09090083;  

b. betrokkene: de natuurlijke persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt;  

c. lidmaatschap: het lidmaatschap dat het lid bij Indoor Action heeft afgesloten;  

d. website: de website www.indooraction.nl waarop het lid zich kan inschrijven bij Indoor Action;  

e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden;  

f. Indoor Action app: de applicatie van Indoor Action die de betrokkene kan downloaden;  

g. sportcentrum: het sportcentrum van Indoor Action.  

 

Artikel 2. Persoonsgegevens  

2.1. Voor Indoor Action is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Indoor Action volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).  

2.2. Indoor Action verwerkt persoonsgegevens in de zin van de AVG van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan Indoor Action heeft verstrekt, wanneer de betrokkene de website bezoekt, wanneer de betrokkene een lidmaatschap afsluit bij Indoor Action of wanneer de betrokkene het sportcentrum bezoekt.  

2.3. Indoor Action verzamelt en verwerkt de volgende gegevens:  

a. Contactgegevens, zoals: Voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;  

b. Betaalgegevens, zoals: IBAN en de tenaamstelling van het bankrekeningnummer;  

c. Administratieve gegevens, zoals: Voornaam, achternaam, adres, woonplaats en telefoonnummer;  

d. Sportgegevens, zoals: Hartslag, bloeddruk, lengte en gewicht;  

e. Inloggegevens, zoals: Gebruikersnaam en wachtwoord;  

f. Beeldmateriaal, zoals: Videobeelden en foto’s;  

 

Artikel 4. Grondslag en doeleinden van de verwerking  

4.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de dienstverlening in het kader van het lidmaatschap, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, de toestemming van de betrokkene of het gerechtvaardigd belang van Indoor Action.  

4.2. Indoor Action verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:  

a. Om de betrokkene te kunnen inschrijven bij het sportcentrum (totstandkoming van het lidmaatschap);  

b. Het uitvoeren van het lidmaatschap;  

c. Om de betrokkene toegang te verlenen tot het sportcentrum;  

d. Het opnemen van contact i.v.m. het lidmaatschap;  

e. Het in behandeling nemen van een vraag, opmerking of klacht;  

f. Om te voldoen aan administratieve plichten;  

g. Om de betrokkene toegang te verlenen tot zijn account op de website en op de Indoor Action app;  

h. Het sturen van een nieuwsbrief;  

i. Voor marketingdoeleinden, zoals het plaatsen van een video of foto van de betrokkene op de website of een social media kanaal van Indoor Action.  

4.3. De verstrekking van de contactgegevens, betaalgegevens en administratieve gegevens is een contractuele verplichting. Zonder deze gegevens kan het lidmaatschap niet tot stand komen.  

4.4. Indoor Action zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 4.2, waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.  

4.5. Indoor Action verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. Indoor Action streeft naar minimale gegevensverwerking.  

4.6. Indoor Action zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.  

4.7. Indoor Action verwerkt enkel bijzondere persoonsgegevens met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. De toestemming voor de verwerking van sportgegevens wordt afgeleid uit het feit dat deze gegevens worden gemeten en opslagen op verzoek van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken.  

 

 Artikel 5. Gebruik van beeldmateriaal voor marketingdoeleinden  

5.1. Indoor Action kan beeldmateriaal gemaakt in het sportcentrum publiceren op de website of via social media kanalen.  

5.2. Het beeldmateriaal wordt gebruikt voor wervings- en voorlichtingsdoeleinden ten behoeve van Indoor Action.  

5.3. De toestemming die de betrokkene aan Indoor Action verleend heeft voor het publiceren van beeldmateriaal geldt enkel voor het beeldmateriaal dat door Indoor Action, of in opdracht van Indoor Action door een derde, is gemaakt. Leden van het sportcentrum en derden kunnen in en rondom het sportcentrum foto’s en video’s maken van de betrokkene, Indoor Action heeft daar geen invloed op.  

5.4. De betrokkene kan zijn toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal te allen tijde intrekken.  

5.5. Indien de betrokkene wenst dat beeldmateriaal verwijderd wordt of zijn toestemming tot het publiceren van beeldmateriaal wenst in te trekken, dan kan de betrokkene een verzoek indienen bij Indoor Action, zie artikel 13 voor de contactgegevens.  

5.6. Indoor Action zal zo spoedig mogelijk reageren op een dergelijk verzoek en het beeldmateriaal verwijderen. Indoor Action is niet verplicht beeldmateriaal te verwijderen indien de publicatie niet in strijd is met een redelijk belang van de betrokkene.  

5.7. Indien de betrokkene tijdens het maken van foto’s of video’s door Indoor Action of door een derde in opdracht van Indoor Action kenbaar maakt dat hij niet gefotografeerd of gefilmd wenst te worden, dan wordt dat gerespecteerd.   

 

Artikel 6. Cameratoezicht  

6.1. Bij de verwerking van videobeelden van de betrokkene die middels cameratoezicht worden verkregen is de grondslag het gerechtvaardigde belang van Indoor Action, zijnde het tegengaan van diefstal en de veiligheid van zijn medewerkers en de leden van het sportcentrum. Camera’s hangen niet in de kleedkamer.  

6.2. Videobeelden gemaakt in het kader van het cameratoezicht worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij er goede redenen zijn om de videobeelden langer te bewaren, bijvoorbeeld voor een onderzoek naar een incident.  

6.3. Enkel door Indoor Action geautoriseerde personen hebben toegang tot de videobeelden die zijn gemaakt in het kader van het cameratoezicht.  

 

Artikel 7. Nieuwsbrief  

7.1. Indoor Action stuurt enkel nieuwsbrieven die betrekking hebben op diensten die gelijksoortig zijn aan de diensten die de betrokkene van Indoor Action heeft afgenomen of afneemt.  

7.2. De betrokkene wordt bij het tot stand komen van het lidmaatschap ervan in kennis gesteld dat een nieuwsbrief naar de betrokkene wordt gestuurd.  

7.3. De betrokkene heeft bij het tot stand komen van het lidmaatschap de mogelijkheid om aan te geven dat hij geen nieuwsbrieven wenst te ontvangen.  

7.4. In elke nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden voor de nieuwsbrief van Indoor Action.   

 

Artikel 8. Wissen van persoonsgegevens  

8.1. Indoor Action zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien: a. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt; b. De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is; c. De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.  

8.2. Indoor Action is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het “recht op vergetelheid” niet van toepassing is.  

 

Artikel 9. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden  

9.1. Indoor Action zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:  

a. Indoor Action daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene. De betrokkene kan zijn toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;  

b. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is toegestaan;  

c. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van het lidmaatschap;  

d. De doorgifte geschiedt aan een door Indoor Action voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker, zoals een ICT-dienstverlener, boekhouder of bank, met welke verwerker Indoor Action middels een overeenkomst of andere rechtshandeling is overeengekomen dat de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;  

e. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat Indoor Action persoonsgegevens aan een autoriteit verstrekt, controleert Indoor Action de bevoegdheden van deze autoriteit. 9.2. Indoor Action zal nimmer persoonsgegevens verkopen.  

 

Artikel 10. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen  

10.1. Op verzoek verleent Indoor Action aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die Indoor Action van hem bijhoudt en verstrekt Indoor Action de betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan een derde kan verstrekken.  

10.2. Indoor Action biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die Indoor Action van hem bijhoudt te laten corrigeren of te verwijderen.  

10.3. Het verzoek tot toegang, een kopie, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij Indoor Action worden ingediend, zie artikel 13.1 voor de contactgegevens van Indoor Action. Indoor Action reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen 4 weken.  

 

Artikel 11. Bezwaar  

11.1. De betrokkene kan bij Indoor Action bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat Indoor Action het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt Indoor Action met de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij Indoor Action bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.  

 

Artikel 12. Recht van beperking  

12.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene Indoor Action verzoeken de verwerking van zijn persoonsgegevens te beperken.   

 

Artikel 13. Contact  

13.1. Voor vragen over de wijze waarop Indoor Action persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken van persoonsgegevens, het verwijderen van online gepubliceerd beeldmateriaal, inzage in persoonsgegevens die Indoor Action van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met Indoor Action. Contactgegevens:  

Indoor Action VOF  

Adres: Boekhorstenstraat 75  

Postcode/plaats: 6828 DV Arnhem  

E-mail: admin@indooraction.nl  

13.2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek omtrent persoonsgegevens door de betreffende betrokkene is gedaan, kan Indoor Action de betrokkene vragen een kopie van zijn identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. De betrokkene dient in het kopie zijn pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van de privacy van de betrokkene.  

13.3. Indien Indoor Action op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt, beeldmateriaal heeft verwijderd of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt Indoor Action de betrokkene daarvan op de hoogte.  

 

Artikel 14. Beveiligingsmaatregelen  

14.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te voorkomen, heeft Indoor Action verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. Indoor Action heeft o.a. de volgende beveiligingsmaatregelen genomen:  

a. Het gebruiken van beveiligde systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te voorkomen;  

b. Het gebruik van antivirus software;  

c. Gegevens die via de website aan Indoor Action worden verstrekt, zijn versleuteld. De website maakt gebruik van een beveiligde verbinding;  

d. Het gebruiken van beveiligde netwerkverbindingen;  

e. Het geregeld uitvoeren van software updates;  

f. Het deugdelijk beveiligen van het systeem waarin de unieke versleutelde code van de vingerafdruk van de betrokkene is opgeslagen.  

14.2. Personen die door Indoor Action worden ingehuurd of bij Indoor Action in dienst treden en die in het kader van hun taak kennisnemen van persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een opdrachtovereenkomst, arbeidsovereenkomst of geheimhoudingsverklaring, door Indoor Action tot geheimhouding verplicht.  

14.3. Alleen de medewerkers van Indoor Action waarvoor het in het kader van hun functie/werkzaamheden noodzakelijk is om toegang te hebben tot persoonsgegevens, worden door Indoor Action toegang verleend tot de persoonsgegevens.  

 

Artikel 15. Wijzigingen  

15.1. Indoor Action behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste versie van het privacy beleid van Indoor Action  

 

Artikel 16. Datalek  

16.1. Indien zich bij Indoor Action een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens, dan zal Indoor Action daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.  

16.2. Indien er sprake is van een datalek bij Indoor Action dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene, dan stelt Indoor Action de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.  

 

Artikel 17. Cookies  

17.1. De website maakt gebruik van functionele en analytische cookies.  

17.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het apparaat van de betrokkene.  

17.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser. Wanneer de betrokkene functionele cookies verwijdert of uitschakelt, dan kan dat gevolgen hebben voor het correct functioneren van de website.  

17.4. Het soort cookie en doelen: Het soort cookie Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst Functionele cookies Het naar behoren laten functioneren van de website. Analytische cookies Door het gebruik van analytische cookies kan Indoor Action zien op welke wijze de website wordt gebruikt en kan Indoor Action op basis daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of het e-mailadres van de betrokkene. Indoor Action heeft Google Analytics op een dergelijke wijze ingesteld zodat bezoekers van de website anoniem blijven.  

 

Artikel 18. Klacht indienen  

18.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door Indoor Action niet in overeenstemming is met dit privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

bottom of page