Algemene voorwaarden

Inschrijven: Voordat u zich inschrijft bij Sportcentrum Indoor Action, dient u volledig op de hoogte te zijn van de Algemene Voorwaarden. Wanneer u het inschrijfformulier heeft ondertekend, bent u lid van sportcentrum Indoor Action en verklaart u akkoord te gaan met de hierna vermelde bepalingen. Elk lid dient zich bij inschrijving te kunnen identificeren middels paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. De minimale leeftijd is 15 jaar. De ouders of voogd van 15 en 16 jarigen dienen voor akkoord een handtekening op het inschrijfformulier te plaatsen. Ten behoeve van de toegangscontrole gaat u er mee akkoord dat er een foto en vingerscan wordt opgenomen in de ledenadministratie.

Start: Bij lichamelijke klachten bent u zelf verantwoordelijk voor het consulteren van hun huisarts, voordat u een trainingsprogramma start.

Lidmaatschap: Het lidmaatschap is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Er kan in geen geval aanspraak worden gemaakt op restitutie van het lidmaatschapsgeld. Alle lidmaatschappen zijn flexibel, d.w.z. dat u binnen openingstijden zelf mag bepalen wanneer en welke sportactiviteit u gaat volgen.

Duur lidmaatschap: Het lidmaatschap kent een vast afgesproken contractsduur, dat ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst. Indien het lidmaatschap niet 4 weken voor de einddatum van het abonnement persoonlijk aan de balie wordt opgezegd, wordt het lidmaatschap na de contractsduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van 4 weken. Het lidmaatschap kunt u opzeggen door het beëindigingsformulier in te vullen bij de balie van Indoor Action.

Tussentijdse beëindiging: Het contract tussentijds beëindigen is enkel in twee gevallen mogelijk: op medische gronden of bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van Indoor Action m.u.v. actieabonnementen. In beide gevallen is een bewijs vereist en geldt de regel dat vanaf de datum van ondertekening van de intrekkingsmachtiging er binnen één maand een doktersverklaring of een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente ingeleverd moet zijn.

Tijdelijk opschorten: In geval van letsel of een langdurige blessure kan na schriftelijke toestemming van Indoor Action het lidmaatschap tijdelijk stopgezet worden (dit geldt dus niet voor bijvoorbeeld een stage, studie, werk en vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring. Het stopzetten van het lidmaatschap kan nooit met terugwerkende kracht. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting tot maximaal zes maanden.

Betaling lidmaatschap: De betaling van het sportabonnement geschiedt vooraf per automatische periodieke (wekelijkse) incasso. Bij weigering van de incasso-opdracht wordt €2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien u contant betaalt, kan dat alleen vooraf voor de duur van het gehele lidmaatschap. Bij contante betaling is deelbetaling niet mogelijk. Wanneer u contant vooruit betaald voor een jaar ontvangt u 4 weken extra gratis sporten.

Prijzen lidmaatschap: Indoor Action is gerechtigd elk kalenderjaar haar lidmaatschapsprijzen te indexeren en eventueel te verhogen.

Studentenlidmaatschap: Indien u een voltijd HBO of universitaire studie volgt dan kunt u in aanmerking komen voor ons studentenlidmaatschap. Wij vragen hiervoor wel een bewijs van inschrijving.
De maximale periode van het studentenlidmaatschap is ongeacht de gekozen lidmaatschapsvorm 12 maanden. Na 12 maanden zal het abonnement automatisch worden omgezet naar een regulier lidmaatschap tenzij u voor afloop van de 12 maanden aantoont dat u nog steeds voldoet aan de voorwaarden van het studentenlidmaatschap. U dient hier zelf het initiatief in te nemen omdat de omzetting na 12 maanden een geautomatiseerd proces is.

Groepskorting: U kunt in aanmerking komen voor groepskorting onder bepaalde voorwaarden. Deze korting wordt gegeven aan groepen vanaf 4 personen. Hiervoor geldt een speciaal tarief, waarbij een korting van 20% wordt gehanteerd op de standaard abonnementsprijs. De voorwaarden zijn gelijk aan het meest volledige abonnement bij Indoor Action, dus inclusief alle faciliteiten. Een groep kan bestaan uit familie (wonend op hetzelfde adres), leden van dezelfde (sport)vereniging of collega’s van hetzelfde bedrijf. De groep wordt vertegenwoordigd door 1 persoon, zijnde of het gezinshoofd bij een familie, of de voorzitter of penningmeester van de (sport)vereniging of de HR-manager van hetzelfde bedrijf.
Dit abonnement kent een afgesproken contractduur van 13 weken, wat ingaat vanaf het moment dat minimaal 4 personen van de groep de overeenkomst hebben ondertekend en de contactpersoon toestemming heeft gegeven. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van 4 weken. Aanmelding kan alleen op vertoon van een bewijs dat u wonend bent op hetzelfde adres, lid bent van de (sport)vereniging of werkzaam bent bij het bedrijf. De betaling gaat via een factuur voor alle leden naar de vertegenwoordiger of door middel van individuele incasso.

Openingstijden: Indoor Action behoudt zich het recht voor om in de zomer een aangepast lesrooster te maken en tijdens nationale feestdagen openings- en sluitingstijden te wijzigen. Leden worden o.a. via onze website op de hoogte gehouden van wijzigingen. Indoor Action houdt zich het recht voor om het totale aantal ingeschrevenen te beperken, evenals de openingstijden en lesindeling te wijzigen.

Persoonsgegevens: De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Indoor Action gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

Fitness: Een eerste introductieles in de Fitness is verplicht. Na deze uitleg kunt u op een veilige en verantwoorde wijze individueel trainen. Er zijn ook mogelijkheden voor een vervolgtraining of een ‘personal training’. Informatie hierover kunt u bij de fitnessbalie krijgen.

Groepslessen: In het lesrooster staan de tijden, dagen, sportactiviteiten en studioruimtes aangegeven. Reserveren voor een groepsles kan bij binnenkomst bij een van de reserveringsportalen of via het internet, middels een eigen Indoor Action account. Het is verplicht om voor aanvang van de les een ticket te halen. Dit ticket wordt opgehaald door de docent voor aanvang van de les. Minimaal 5 deelnemers per les, het maximale aantal deelnemers verschilt per les en wordt aangegeven via het reserveringsportaal.

DVD uitleenservice: De dvd uitleenservice is exclusief voor leden van Indoor Action en is gekoppeld aan een bezoek van het sportcentrum. De uitleenduur is maximaal 1 dag en maximaal 1 dvd per lid per keer. Boete per dag te laat is €3,00 en na 15 dagen of verlies van de dvd bedraagt de boete €45,00 (gelijk aan de gemiddelde inkoopprijs van een dvd voor de verhuur).

Hygiëne en veiligheid: Met het oog op hygiëne is het dragen van schone sportkleding, sportschoenen die niet afgeven en het gebruik van een handdoek verplicht. Fitnessapparatuur en andere toestellen dienen na de training, door de gebruiker, schoongemaakt te worden. Fitnesstoestellen en/of oefeningen mogen alleen uitgevoerd worden zoals uitgelegd en/of volgens voorbeeld.

Kluisjes: Gebruik van kluisjes is gratis. De pincodes vande kluisjes worden ‘s nachts automatisch gewist; het is dus niet mogelijk uw spullen in een kluisje achter te laten.

Sauna: De sauna is voor gemengd gebruik. Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat badkleding niet toegestaan is. Het gebruik van een schone handdoek en badslippers is verplicht, evenals vooraf douchen. Leden met een huidaandoening en/of open wond mogen géén gebruik maken van de sauna. Scheren, nagels knippen en andere lichaamsverzorgingen zijn verboden, evenals ongewenste en gewenste intimiteiten. Overtreding van deze regelgeving kan leiden tot directe beëindiging van uw lidmaatschap.

Zonnebank: Wanneer de zonnebankruimte vrij is, kunnen leden hier direct gratis gebruik van maken. Reserveren is niet nodig.

Sportmassage en fysiotherapieadvies: Indoor Action verhuurt de behandelkamer aan zelfstandige sportmasseurs en fysiotherapeuten. Informatie over tijden en tarieven voor sportmassage en fysiotherapie is verkrijgbaar aan de balie van het sportcentrum. Op geen enkele wijze is Indoor Action verantwoordelijk voor deze service.

Kinderopvang: De kinderopvang is iedere werkdag geopend voor kinderen van 0 t/m 3 jaar. Vooralsnog is reserveren niet nodig. Alle kinderen dienen hun voeding gehad te hebben en een schone luier bij zich te hebben. De openingstijden staan vermeld op onze website. Kinderen mogen maximaal 2 uur in de kinderopvang verblijven.

Opnames: In het centrum kunnen foto- en video opnames gemaakt worden voor promotionele doeleinden.

Niet tijdige betaling: Bij een niet tijdige betaling worden alle, voor de resterende duur van het lidmaatschap, verschuldigde termijnen direct opeisbaar. Deze dienen binnen 14 dagen na opeisbaarheid door het lid aan Indoor Action te worden voldaan. Indien Indoor Action over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke rente verschuldigd.

Indoor Action Cultuur: Om de gezellige en informele sfeer bij Indoor Action te behouden, zijn er huisregels. Deze regels zijn over het algemeen simpel, logisch en goed te verklaren. Wanneer blijkt dat omgangsvormen vervagen, zullen de huisregels aangepast of aangescherpt worden. Indien de algemene voorwaarden (indirect) discriminerend (kunnen) zijn, dient de betrokkene in overleg te treden met de bedrijfsleider van Indoor Action om te zoeken naar een passende oplossing.

• Telefoneren mag alleen in de horecaruimte, sms’en alleen zonder geluid (tril/stil).
• Consumpties die aan de bar besteld zijn, moeten dezelfde dag betaald worden.
• Verkoop/handel/ruil en/of andere zaken waar Indoor Action niet van op de hoogte is, is verboden.
• De voertaal binnen het sportcentrum is Nederlands of Engels, onderling een ‘eigen taal’ spreken is niet toegestaan.
• I.v.m. de veiligheid raden wij u aan geen sieraden te dragen tijdens het sporten. Het dragen van een hoofddeksel (hier valt alles onder) is verboden.
• Heren zijn verplicht een T-shirt met mouw te dragen, een singlet of haltershirt is niet toegestaan.
• In de fitnessruimte is het dragen van slippers niet toegestaan.
• Tassen, jassen en andere persoonlijke spullen horen thuis in een kluisje; het is niet toegestaan deze mee te nemen in de studio’s of fitnessruimte.
• Alleen personeel van Indoor Action mag de geluidsinstallatie bedienen en deuren of ramen openzetten of dichtdoen.
• Indoor Action bewaart gevonden voorwerpen en goederen niet langer dan 8 dagen.
• Huisdieren zijn niet toegestaan.
• Het deelnemen en actief meedoen met een sportactiviteit is geheel voor eigen verantwoording.
• Sportcentrum Indoor Action kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of ongevallen of het zoekraken van eigendommen.
• Dit geldt ook in het geval dat er persoonlijke bezittingen aan de bar of aan het personeel van Indoor Action worden afgegeven.
• Leden die het reglement negeren, vernielingen aanbrengen, misbruik maken van, asociaal gedrag en/of ander afwijkend gedrag vertonen, worden na één officiële waarschuwing direct uitgeschreven en de toegang tot het sportcentrum verboden.

Algemene voorwaarden Technogym/Indoor Action App

Algemene voorwaarden
Privacy Statement

Privacy Statement

ALGEMEEN
Als je een lidmaatschap hebt, een lidmaatschap wilt afsluiten of onze website bezoekt, dan hebben wij bepaalde informatie en gegevens van je nodig. Op de verwerking van deze gegevens is wet- en regelgeving van toepassing, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Hieronder hebben wij voor jou op een rijtje gezet:

1. Welke gegevens wij van jou verwerken,

2. Waarom wij dat doen

3. Hoe wij met jou persoonsgegevens omgaan.

Ons privacy beleid kan van tijd tot tijd veranderen. Bezoek daarom deze pagina met enige regelmaat.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WE?

Volgens de WBP is een persoonsgegeven “elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dit zijn dus alle gegevens die tot jouw persoon te herleiden zijn.

ONLINE SURF- EN KLIKGEDRAG

Daarnaast verzamelen we informatie over je bezoek aan onze website. Het gaat daarbij in eerste instantie om gegevens die jouw browser standaard naar elke website stuurt, die je bezoekt. Denk daarbij aan je IP-adres.

Wij kunnen ook informatie verzamelen over welke pagina’s van onze website je bekijkt, op welke links (koppelingen) je klikt, hoe vaak je onze website bezoekt en welke andere handelingen die je verricht; oftewel je surf- en klikgedrag.

COOKIES

Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server jouw browser eenvoudig opnieuw herkennen (bron: Wikipedia).

Een cookie wordt bijvoorbeeld gebruikt wanneer je jouw login wilt opslaan in de browser, zodat je hem de volgende keer niet meer hoeft in te typen. Onze website maakt gebruik van dit soort (tijdelijke) cookies. Soms zijn dat cookies van derden.

GEGEVENS BIJ AANVRAGEN

Bij het aanvragen van informatie of lidmaatschap verwerken wij jouw voornaam, achternaam en e-mailadres. In sommige gevallen verwerken wij ook jouw telefoonnummer.

GEGEVENS VAN LEDEN EN OUD-LEDEN

Bij het afsluiten van een lidmaatschap (bij zowel proefmaanden, arrangementen of abonnementen) verwerken wij jouw voornaam en achternaam, adres, woonplaats, geboortedatum, bankrekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres en alle overige gegevens op het door jou ingevulde inschrijfformulier.

Wanneer je jezelf laat meten, verwerken we ook jouw sportgegevens. Hieronder vallen onder andere jouw hartslag, bloeddruk, lengte, gewicht.

VINGERSCAN

Er bestaat nogal wat misverstand over de ‘vingerscan’ die wij gebruiken voor de entree controle. Er geldt hier eigenlijk 1 opmerking bij; WIJ SLAAN GEEN VINGERAFDRUKKEN OP! Vingerafdrukken zoals jij die kent uit bijvoorbeeld uit politieseries zitten niet in onze database. Van jouw vingerafdruk wordt een unieke code door het systeem geproduceerd. Vanuit die code kunnen wij wel herleiden dat jij aan de balie staat maar wij kunnen NOOIT vanuit de code een vingerafdruk of persoon herleiden!

Op de website van Indoor Action is een apart document te downloaden met meer informatie over de ‘vingerscan’.

WAAROM VERWERKEN WIJ JE GEGEVENS?

DIENSTVERLENING

Zonder verwerking van jouw persoonsgegevens, kunnen wij onze diensten niet aan je leveren. Je kunt dan bijvoorbeeld niet inloggen in de website of app, kun je jouw voortgang niet inzien en kunnen we je niet de persoonlijke begeleiding geven op basis van jouw resultaten.

Wij werken samen met partners, bijvoorbeeld voor het aanbieden van onze app en andere diensten of het incasseren van openstaande facturen. Het kan dus voorkomen dat wij je persoonsgegevens aan die partners verstrekken. Van onze partners verlangen wij, dat zij tenminste voldoen aan de WBP. Zij moeten voorzichtig omgaan met jouw persoonsgegevens en het is hen verboden om jouw gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze aan hen zijn verstrekt.

WETTELIJKE VERPLICHTING

We kunnen op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om je persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

MARKETINGACTIVITEITEN

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken ten behoeve van marketingactiviteiten (ook na beëindiging van je lidmaatschap).

Wij zullen echter nooit jouw persoonsgegevens verkopen aan derden voor hun marketing activiteiten.

ONDERZOEK

We kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor het doen van onderzoek en het uitvoeren van analyses om onze diensten te verbeteren.

HOE GAAN WIJ OM MET JOUW GEGEVENS?

BEVEILIGING

We zorgen voor een passende beveiliging van jouw gegevens. Zo kunnen bijvoorbeeld niet alle medewerkers jouw gegevens inzien. Bovendien gebruiken we jouw gegevens alleen zoals in dit privacy beleid is vastgelegd.

BEWAARTERMIJN

Wij bewaren je gegevens voor zover dat noodzakelijk is. Zoals hierboven beschreven hebben we de gegevens nodig om onze diensten mogelijk te maken. Je gegevens zullen nooit langer bewaard worden dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Wat betreft cookies is dit afhankelijk van jouw browser instellingen.

Als de bewaartermijn is verstreken, verwijderen wij daadwerkelijk de gegevens die jouw kunnen identificeren, zoals naam, adres, telefoon en e-mailadres.

HOE KUN JE INVLOED UITOEFENEN OP DE VERWERKING VAN JE PERSOONSGEGEVENS?

Wil je inzage in jouw persoonsgegevens, een aanpassing hierin maken of heb je bezwaar tegen het feit dat we persoonsgegevens van je hebben? Dan kun je altijd contact opnemen met ons via admin@indooraction.nl.

Wil je je uitschrijven voor onze nieuwsbrief of andere mailings? Dan staat er altijd een link onderaan de mail, waarmee je direct wordt uitgeschreven uit de desbetreffende mailing.

Menu
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!